Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność (KKK 1664).

Kto i jak?

Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej ok. 3 miesiące przed planowaną datą małżeństwa celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego. Osoby nie należące do parafii wojskowej muszą mieć pisemną zgodę od jednego z proboszczów (z parafii narzeczonej lub narzeczonego) na spisanie protokołu przedślubnego i asystowanie podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa lub dostarczyć Licencję (w tej sytuacji protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego).

 

Dokumenty

W dniu spisywania protokołu należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

- dowód tożsamości
- metryka chrztu św. (data wystawienia nie starsza niż 3 miesiące w momencie spisywania protokołu przedślubnego) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.

W późniejszym terminie należy dostarczyć:

- zaświadczenie odbytego kursu katechizacji przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub kserokopia aktu ślubu cywilnego, jeżeli taki był już zawarty.