Nasza Caritas

Garnizonowy Zespół Caritas
przy Parafii Wojskowej
pw. św. Katarzyny

ul. Szpitalna 1;
87-100 Toruń
fax. +48 56 652 23 86

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
00-238 Warszawa, ul. Długa 13/15
tel. + 48 261 877 702
fax + 48 261 879 922
NIP: 525-20-55-842
REGON: 013081853
www.ordynariatpolowy.caritas.pl
e-mail: ordynariat_polowy@caritas.pl

sklep internetowy: www.allegro.pl/uzytkownik/CaritasOPWP

 

Konto: BANK PEKAO S.A. XI O/WARSZAWA
Nr 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558

1 % dla CARITAS WOJSKOWEJ
KRS 0000353139

Pit online: www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000353139/

 

Wyciąg ze Statutu Caritas Ordynariatu Polowego
§ 3. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna, w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, prowadzona zgodnie z zasadami katolickimi, w sposób odpowiadający wymogom wiary i moralności głoszonej przez Kościół katolicki
§ 4. Cel, o którym mowa w § 3 Caritas realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności z zakresu:
a) pomocy humanitarnej i społecznie użytecznej, respektującej nienaruszalną godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga,
b) pomocy charytatywnej na rzecz szerokiego grona potrzebujących,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) opieki, wychowania i edukacji,
e) pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym,
f) ratownictwa i ochrony ludności,
g) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
i) pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;
2) podtrzymywanie tradycji narodowej, promocję wartości patriotycznych;
3) pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych i placówek o charakterze medycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym oraz społecznie użytecznym;
5) organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym;
6) organizowanie różnych form wypoczynku dla osób we wszystkich grupach wiekowych, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych marginalizacją;
7) tworzenie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8) tworzenie placówek działalności pożytku publicznego o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym przeznaczonych dla osób chorych, seniorów, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych, migrantów i uchodźców oraz przeżywających inne trudności;
9) organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, seminariów, szkoleń, konferencji, bibliotek, czytelni, poradni, wydawanie materiałów szkoleniowych dla pracowników i wolontariuszy Caritas;
10) kultywowanie tradycji charytatywnej; obchodzenie Tygodnia i Niedzieli Miłosierdzia, św. Marcina, Dnia Chorego i innych;
11) działania promujące działalność charytatywną i wolontariat chrześcijański we współpracy ze środkami społecznego przekazu;
12) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na działalność charytatywną;
13) organizowanie zbiórek, imprez kulturalnych, zawieranie umów, przyjmowanie darowizn, spadków, prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe;
14) udział w lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach wchodzących w zakres statutowych działań Caritas;
15) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym;
16) podejmowanie działań na rzecz mniejszości narodowych i wyznaniowych;
17) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;
18) podejmowanie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

cały tekst statutu