Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (KKK 1213). 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy?

– w pierwszą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 10.30

– w trzecią niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 12.00.

Dokumenty i termin zgłoszenia

Dziecko do Sakramentu Chrztu zgłasza w kancelarii jedno z rodziców nie później niż dwa tygodnie przed datą chrztu. Rezerwacji terminu można dokonać wcześniej.

Osoby nie należące do parafii wojskowej muszą posiadać pisemną zgodę swojego proboszcza.

 *Niezbędne dokumenty:

- kserokopia aktu urodzenia dziecka;
- dane rodziców - rok urodzenia, adres zamieszkania i data zawarcia sakramentu małżeństwa kościelnego;
- dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania;
- zaświadczenia chrzestnych z własnych parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi (akt chrztu oraz świadectwo bierzmowania nie jest dokumentem zaświadczającym, że dana osoba może być chrzestnym lub chrzestną).

W dniu chrztu ok. 15 minut przed mszą św. rodzice i chrzestni gromadzą się w kancelarii parafialnej (wejście przez kościół) celem złożenia podpisów w księgach chrzcielnych, jednocześnie chrzestni przedstawiają dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający swoje dane osobowe.

Chrzestni przedstawiają też dokumenty odbytej spowiedzi.

Rodzice zaopatrują się w chrzcielną białą szatkę oraz świecę.

Chrzestni:

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.