Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (KKK 1213).

Kiedy?

 • w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 10:30
 • w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12:00.

Dokumenty i termin zgłoszenia

Dziecko do Sakramentu Chrztu zgłasza w kancelarii jedno z rodziców nie później niż dwa tygodnie przed datą chrztu. Rezerwacji terminu można dokonać wcześniej.

Osoby nie należące do parafii wojskowej muszą posiadać pisemną zgodę swojego proboszcza.

Niezbędne dokumenty

 • kserokopia aktu urodzenia dziecka
 • dane rodziców – rok urodzenia, adres zamieszkania i data zawarcia sakramentu małżeństwa kościelnego
 • dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania
 • zaświadczenia chrzestnych z własnych parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi
  (akt chrztu oraz świadectwo bierzmowania nie jest dokumentem zaświadczającym, że dana osoba może być chrzestnym lub chrzestną).

W dniu chrztu dziecka

Około 15 minut przed Mszą Św. rodzice i chrzestni gromadzą się w kancelarii parafialnej (wejście przez kościół) celem złożenia podpisów w księgach chrzcielnych, jednocześnie chrzestni przedstawiają dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający swoje dane osobowe.

Rodzice odpowiednio wcześniej zaopatrują się w chrzcielną białą szatkę oraz świecę.

Chrzestni przedstawiają też dokumenty odbytej spowiedzi.

Chrzestni

Kan. 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.